Skip to content
سینما چیست؟

سینما چیست ؟ – (و چه ثروتی در خود دارد؟)

آیا سینما، نمایش معنا و توزیع گستردۀ آن است؛ معنا و توزیعی که از طریق تدوین تصاویری متحرک، خود را آشکار می‌کنند؟ انگار نوعی برابری توزیعی در معنا در امر سینمایی وجود دارد که ریشه در ایده کلی کارگردان دارد. این نکته، سینما را واجد