Skip to content
نقد فیلم سکوت

نقد فیلم سکوت (اینگمار برگمان – 1963) – (سکوت سینمایی برگمان)

فیلم «سکوت» برگمان بازنمایی دقیقی است از قدرت سکوتی هنرمندانه که تن به مفهوم‌پردازی به‌آسانی نمی‌دهد؛ اما این سکوت از سر اجبار است یا رغبت و میل؟ برای دریافت پاسخ باید به تماشای فیلم بنشینیم. نشان دادن این امر که سکوت به‌مانند صدا، کاری انجام