Skip to content
نقد فیلم از نفس افتاده

نقد فیلم از نفس افتاده (جامپ‌کاتی در جریان تاریخ سینما)

از زمانی که برادران لومیر «سینماتوگراف» را اختراع کردند صد‌‌‌و‌‌بیست‌‌و‌‌پنج سال گذشته‌ است. هسته اصلی بحث از زمان «براداران لومیر» و «ژرژ ملیس» به این سو در این گزاره اصلی خلاصه می‌شود: تصاویر چگونه ساخته می‌شوند، چگونه باید نمایش داده‌ شوند و هدف از ارایه