Skip to content
نقد فیلم چهارصد ضربه

نقد فیلم چهارصد ضربه (فرانسوا تروفو – 1959) – (فقر و سینما در فیلم چهارصد ضربۀ تروفو)

در احادیث نقل است: «شیطان از در فقر وارد می‌شود»؛ اما اثر فقر چیست؟ در یک‌کلام، فروپاشی هر نظمی یا پاره کردن هر رشته‌ای. می‌دانیم فقر و فروپاشی هر دو انتزاعی‌اند و فقر هم هر صفتی به خودش بگیرد، توفیری در اصل موضوع نمی‌کند چون

نقد فیلم از نفس افتاده

نقد فیلم از نفس افتاده (جامپ‌کاتی در جریان تاریخ سینما)

از زمانی که برادران لومیر «سینماتوگراف» را اختراع کردند صد‌‌‌و‌‌بیست‌‌و‌‌پنج سال گذشته‌ است. هسته اصلی بحث از زمان «براداران لومیر» و «ژرژ ملیس» به این سو در این گزاره اصلی خلاصه می‌شود: تصاویر چگونه ساخته می‌شوند، چگونه باید نمایش داده‌ شوند و هدف از ارایه