Skip to content
نقد فیلم نویِ‌زال

نقد فیلم نویِ‌زال (داگور کری – 2003) – (بی‌رنگ‌تر از برف)

ازدواج کنی پشیمان خواهی شد. ازدواج نکنی پشیمان خواهی شد. ازدواج کنی یا نکنی درهرصورت پشیمان خواهی شد. اینکه مزدوج شوی یا خیر درهرصورتی پشیمان خواهی شد. بر بلاهت جهان بخندی پشیمان خواهی شد. بر این حماقت گریه هم کنی پشیمان خواهی شد. در هر