Skip to content
میزانسن

میزانسن در سینما (به صحنه آوردن یک کنش)

هرچند که واژه میزانسن از تئاتر به سینما آمده و پیش از سینما ابتدا در آنجا کارکرد داشته، اما حد کمال آن را می­توان در سینما جستجو کرد. تعدد صحنه‌­های مختلف در یک فیلم و همچنین کار کرد دوربین که باعث نزدیکی مخاطب به سوژه